På Regionshospitalet Gødstrup er brandsikkerheden høj. Start altid med at gennemgå Brandinstruksen.

Brandinstruksen

...er opsat ved brandslangeskabe (slangevinde). Her kan du læse, hvordan du alarmerer og evakuerer ved brand. Brandinstruks findes også i afdelings beredskabsmappe og i e-Dok.

Nedenfor kan du se en video om brandinstruksen for Regionshospitalet Gødstrup:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Alarmering

(se også brandinstruksen)

Centrale steder på hospitalet er der placeret Brandtryk. Hvis brandtrykket bliver aktiveret, sker der en direkte alarmering til brandvæsenet.
Almindelig brand kan også alarmeres ved at ringe 30-777.

Herudover er der opsat automatisk brandalarmering (ABA), som i tilfælde af røg alarmerer brandvæsenet direkte.

Lydgiver og blitz ved brandalarm
Går brandalarmen i gang, vil der både være lydgiver og blitz på personalekontoret. Disse kan ikke kobles fra.

Branddøre

I gangene mellem sengeafsnit er der opsat branddøre. Dørene lukker automatisk ved brand, men kan altid åbnes manuelt ved en brand.

Branddøre, som er forsynet med dørpumper, må ikke fastholdes i åben stilling med kiler eller lignede.

Evakuering

Evakuering af sengeliggende patienter sker som udgangspunkt til nærmeste andet, sikre sengeafsnit i samme plan. I tilfælde af behov for evakuering nedad sker det via trafikcentrene. Hvert trafikcenter kan rumme 9 senge i transit til evakuering nedad. Trafikcentrene er beskyttet af branddøre. 

I hvert trafikcenter er der en senge-evakueringselevator, der kan tages i brug af brandledelsen til evakuering af senge. Under brand må elevatorer ikke benyttes uden brandledelsens accept.

Der evakueres, så vidt det er muligt, vandret og herefter lodret via flugtvejstrapper eller elevatorer, der ikke er berørt af branden. I trafikcentrene har brandvæsenet en særlig elevator beregnet til deres indsats ved brand. Den er særligt mærket:

Brandslukning

Under loftet i alle bygninger er der er opsat vandtågesprinkling. Sprinklingen går automatisk i gang med at slukke branden, hvis varmen i rummet overstiger en kritisk temperatur.

Går sprinklingen i gang, alarmerer den også brandvæsen, Teknisk Driftscenter og Informationen.

Flugtveje/-trapper

Alle gangarealer er en del af flugtvejen. De skal derfor være frie og ryddelige i deres fulde bredde, med mindre andet er aftalt.

Alle trapper er i princippet flugtveje. Flugtvejstrapper skal være frie og ryddelige i deres fulde bredde, og må ikke anvendes til brandbart ophob af nogen slags. Flugtvejstrapper er overtryksventileret, så røg ikke vil trænge ind i trapperummet.

Revideret 03-12-2021